යතුරුපැදි පෙඩල්

  • Motorcycle Pedal

    යතුරුපැදි පෙඩල්

    සයිකෝ ඉතා සූක්ෂම, යතුරුපැදි කුෂන් තැනීමට දරන උත්සාහය. ෂෙන්ටූ සමාගම විසින් කණ්ඩායම් වැඩ කිරීම.
    ආරක්ෂිත පරීක්ෂාවකින්, ගුණාත්මකභාවය සහතික කරන්න.